Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Rijschool Walcheren

Rijschool Walcheren is gevestigd in Herculesweg 40a, 4338 PL te Middelburg.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Middelburg, onder nummer 51846667.

 

 

Artikel 1 – Verplichtingen Rijschool Walcheren

1.Rijschool Walcheren dient er voor zorg te dragen dat er les wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM);

2.Rijschool Walcheren dient er voor zorg te dragen dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het praktijkonderzoek) door de rijschool – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij de stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (verder: het CBR) uiterlijk twee weken na datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het praktijkonderzoek kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het praktijkonderzoek aan Rijschool Walcheren  heeft voldaan;

3.Rijschool Walcheren dient er voor te zorgen dat de leerling die via de rijschool praktijkonderzoek heeft aangevraagd op de datum en de tijd waarop hij/zij is opgeroepen door het CBR tot het afleggen van het praktijkonderzoek de beschikking heeft over hetzelfde dan wel een gelijkwaardig type voertuig als waarmee de lessen hebben plaatsgevonden;

4.Rijschool Walcheren dient er voor te zorgen dat de tijdsduur van de te geven rijles, te weten 50 minuten, volledig wordt benut voor het geven van rijles, dan wel planning hiervan en/of bewerkstelligen reserveringen bij het CBR;

5.Rijschool Walcheren dient er voor te zorgen dat er een verzekering is afgesloten tegen aansprakelijkheid van de rijschool jegens de leerling.

Artikel 2 – Verplichtingen leerling

1.De leerling is verplicht  zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door Rijschool Walcheren wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging de volledige lesprijs te voldoen;

2.De leerling is verplicht de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van Rijschool Walcheren plaats te vinden, persoonlijk  bij de instructeur of telefonisch. Per e-mail afzeggen is mogelijk, maar dan dient er door de leerling een leesbevestiging van de rijschool overlegd te kunnen worden. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen wegens  een dringende reden, zoals de begrafenis van een overledene in de naaste familie (1e t/m 2e graad) of een eigen spoedopname in het ziekenhuis;

3.De leerling is verplicht alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de lessen op te volgen;

4.De leerling is verplicht het met Rijschool Walcheren overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week tot aan de datum van het praktijkonderzoek na te komen;

5.De leerling dient bij het praktijkonderzoek naar de rijvaardigheid een geldig legitimatiebewijs te overleggen. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het op tijd halen van zijn/haar theorie-examen.

6.De leerling is verplicht eventuele medische klachten en/of feiten waarvan de leerling redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau en Rijschool Walcheren voordat de rijopleiding wordt aangevangen;

7.De leerling is verplicht zich ervan te overtuigen dat, indien het praktijkonderzoek met goed gevolg is afgelegd, op grond van de verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. Rijschool Walcheren kan niet aansprakelijk worden gesteld, indien aan een cursist de afgifte van het rijbewijs wordt geweigerd;

8.De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de lesovereenkomst van Rijschool Walcheren worden door de rijschool verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Aan de hand van deze verwerking kan Rijschool Walcheren de overeenkomst uitvoeren, leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen, hem/haar tijdig voorzien van actuele rijlesinformatie en aan de leerling gerichte aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door leerling bij de rijschool aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 3 – Betaling

Rijschool Walcheren is gerechtigd een bedrag aan inschrijfgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste rijles te voldoen.

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling van het praktijklesgeld contant per les of vooruit per factuur worden voldaan. Dit geldt voor losse lessen en pakketten. Theoriecursusgeld moet voor aanvang van de theoriecursus betaald zijn.

Rijschool Walcheren is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst, deze is geldig na ondertekening van de leerling tot aan schriftelijke opzegging van de leerling of Rijschool Walcheren, dan wel na het met goed gevolg afleggen van het praktijkonderzoek van de leerling, de lesprijs te verhogen. Vermelding hiervan vindt plaats op de website.

Indien er betaling van lesgeld door de leerling aan Rijschool Walcheren uitblijft, dan ontvangt de leerling 14 dagen na de achterstand c.q. 2 lessen nadat de achterstand was opgetreden een factuur. Rijschool Walcheren is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratiekosten.

Indien 14 dagen na de factuur het factuurbedrag niet volledig is voldaan, is de leerling automatisch in verzuim. Alsdan wordt over het nog openstaande bedrag rente berekend. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door Rijschool Walcheren uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de leerling tot contante betaling c.q. tot betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.

Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, kan Rijschool Walcheren de vordering ter incasso uit handen geven aan derden. Alsdan is Rijschool Walcheren gerechtigd het verschuldigde bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan Rijschool Walcheren in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en een ieder ander van wie Rijschool Walcheren zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 68,00.

Indien de leerling in het verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen is Rijschool Walcheren gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn.
Rijschool Walcheren dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.

Na opzegging van de overeenkomst door verzuim van betaling door de leerling vervallen alle rechten op restitutie van het lespakket, inclusief resterende rijlessen en examengelden.

Artikel 4 – Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (proefexamen, tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek; verder te noemen het onderzoek)

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek aan Rijschool Walcheren te worden voldaan. Pas wanneer de betaling voldaan is, kan het examen in behandeling worden genomen.

Veertien dagen na betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling recht op inzage van de administratie waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag is ingediend dan wel is gereserveerd op een bepaalde datum. Indien het onderzoek niet doorgaat omdat de leerling niet of te laat bij de examenplaats verschijnt, of omdat de leerling niet de vereiste documenten kan tonen,  zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling. Rijschool Walcheren is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd om tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en/of praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen.

Artikel 5 – Onderzoek naar de rijvaardigheid

Indien het CBR, CCV of BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, kan Rijschool Walcheren de leerling in overleg een nieuwe examendatum aanbieden. Hiervoor berekent Rijschool Walcheren geen extra kosten aan de leerling. Het lesgeld van de les die voor het onderzoek plaatsvindt dient ondanks de slechte weersomstandigheden wel door de leerling aan Rijschool Walcheren betaald te worden. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat;

een familielid tot en met de 2e graad van de leerling of van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaats gevonden c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek; Het lesvoertuig waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type beschikbaar is; het lesvoertuig waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator wordt afgekeurd en geen zelfde of gelijkwaardig vervangend voertuig beschikbaar is;

zal Rijschool Walcheren er voor zorgen, indien de leerling dit wenst, dat er een nieuwe examendatum beschikbaar wordt gesteld. Dit zal gebeuren zonder extra kosten voor de leerling.

Artikel 6 – Beëindiging van de lesovereenkomst

Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode kan de lesovereenkomst zowel door de leerling als door Rijschool Walcheren worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. De leerling is niet verplicht gedurende deze maand lessen te volgen bij Rijschool Walcheren, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 2 lid 2. Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder gehoudenheid de prijs voor de reeds genoten lessen vermeerderd met de administratiekosten, alsmede het door Rijschool Walcheren betaalde examengeld te vergoeden. Indien het bedrag ineens bij vooruitbetaling is voldaan, zal Rijschool Walcheren het verschuldigde bedrag restitueren onder aftrek van het door Rijschool Walcheren betaalde examengeld en een bedrag naar rato van het aantal reeds genoten lessen vermeerderd met een vergoeding gelijk aan de administratiekosten. Rijschool Walcheren kan de lesovereenkomst aangaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste periode, slechts beëindigen om dusdanige dringende redenen, dat van Rijschool Walcheren redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder de terugbetaling aan de leerling van die (les)gelden, dat waarvoor Rijschool Walcheren nog niet heeft gepresteerd, onverminderd de in artikel 7 dezer overeenkomst gemelde mogelijkheid van de leerling zich te wenden tot het aldaar genoemde Bemiddelingsbureau.

Indien de leerling de overeenkomst wenst te beëindigen zonder de hierboven gestelde dringende redenen kan Rijschool Walcheren de overeenkomst per direct ontbinden.

De leerling heeft dan geen recht op restitutie van reeds betaalde rijlessen en examengelden.

Indien de leerling de overeenkomst tijdelijk wilt stopzetten is dit alleen mogelijk in overleg en met goedkeuring van Rijschool Walcheren. Na goedkeuring van Rijschool Walcheren behoudt de leerling het recht op voortzetting van het betreffende lespakket op een later tijdstip. Dit tijdstip vervalt automatisch na 1 jaar, ingaande vanaf de laatst genoten rijles door de leerling.

Hierna wordt de betreffende overeenkomst automatisch ontbonden en vervallen alle rechten in verband met gebruikmaking van het lespakket voor de leerling. Leerling heeft dan geen enkel recht op restitutie.

Indien de leerling binnen de gestelde uitstelperiode van 1 jaar na de laatst genoten rijles bij Rijschool Walcheren opnieuw gebruik wilt maken van betreffende overeenkomst heeft Rijschool Walcheren het recht om een toeslag te factureren in verband met doorgevoerde prijsverhogingen van tarieven. Deze toeslag dient betaald te worden voor aanvang van de rijlessen.

Artikel 7 – Bemiddelings- en Geschillenregeling

De leerling kan, indien er geschillen ontstaan tussen hem/haar en Rijschool Walcheren ter zake van de in de artikelen 1 t/m 6 van de in deze voorwaarden bedoelde verplichtingen, geschillen voorleggen aan de burgerlijke rechter. Rijschool Walcheren houdt zich aan de wetten en regels welke gelden in het Burgerlijk Wetboek.  De uitslag hierbij is voor beide partijen bindend.

Artikel 8 – Vrijwaring

Rijschool Walcheren vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles, alsmede tijdens het praktijkonderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling Rijschool Walcheren  volledig en zal eventueel  ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

Artikel 9- Lespakket met vast aantal rijlessen

Wanneer de leerling kiest voor een rijopleiding waarvoor een intake verplicht is, dit betreft lespakketten waarbij een vooraf aantal afgesproken rijlessen, dan wel een vooraf vastgestelde lesperiode is afgesproken, is hij/zij verplicht deze intake af te leggen. Deze intake wordt voor aanvang van de rijopleiding afgenomen en voordat de overeenkomst met de leerling is aangegaan. Wanneer de leerling kiest voor een lespakket  dient hij/zij het door Rijschool Walcheren gegeven advies over de (vervolg)opleiding op te volgen. Dit geldt ook voor het advies dat gegeven wordt na een Tussentijdse Toets.

Indien de leerling niet akkoord gaat met het advies van Rijschool Walcheren, dan wel zich niet houdt aan het advies, heeft Rijschool Walcheren het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder restitutie van examengelden. Verder heeft Rijschool Walcheren het recht het reeds door Rijschool Walcheren betaalde praktijkexamen te annuleren bij het CBR.

Artikel 10 – Vertrouwelijke informatie

Rijschool Walcheren en de leerling zullen alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. Informatie wordt in ieder geval als van vertrouwelijke aard beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 11 – Wijzigingen in de overeenkomst

Wijzigingen in een overeenkomst zijn slechts geldig indien deze in schriftelijke vorm zijn gemaakt, en beide partijen de wijziging(en) door middel van ondertekening door de daartoe bevoegde personen geaccordeerd.

Artikel 12 – Wijziging van de Voorwaarden

Rijschool Walcheren is bevoegd wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen.

 

Meld je vandaag nog aan en haal snel je rijbewijs

Snel, goed en veilig je rijbewijs halen en dan ook betaalbaar. Wacht niet langer en geef je op voor een geheel vrijblijvende intake.

Kies voor een intake en krijg advies op maat.

Al meer dan 1200 leerlingen gingen jou voor!  

IntakeMeer weten?

Schrijf je hier in

Aanmelden voor:

Snel je rijbewijs

Schijf je hier in voor een  intake en krijg geheel vrijblijvend een advies op maat.

N

Rijles ook in Engelse taal

N

Geheel vrijblijvend

N

Advies op maat

N

Snel en goedkoop je rijbewijs